Ο ανόητος ούτε συγχωρεί ούτε ξεχνά.
Ο εξύπνος συγχωρεί, αλλά δεν ξεχνά.